infrastructure highlight

Infrastructure

ENRICHING TOMORROW

การเติบโตอย่างยั่งยืน ใส่ใจในการรักษาความสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจ และความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อโลกที่มีคุณค่าให้กับคนรุ่นต่อไป

S INDUSTRIAL ESTATE ANGTHONG
THE FIRST ECO ESTATE IN THAILAND

ต่อยอดธุรกิจเดิม
เพิ่มศักยภาพ
ธุรกิจใหม่

Industrial Walkthrough Play button

Industrial Walkthrough

Industrial Walkthrough

S.IF. คือผู้ดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน และเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของสิงห์ เอสเตท เราดูแลทั้งธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานเกี่ยวเนื่อง ธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม และธุรกิจบริการนวัตกรรมอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจที่ไม่เพียงแต่จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของภาคอุตสาหกรรมและสังคมได้เพียงอย่างเดียว แต่เรายังมุ่งสร้างโอกาสทางการลงทุน ศักยภาพ และความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ลูกค้าของเรา ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการพัฒนาโครงการ ควบคู่กับการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างสมดุลและยั่งยืน ตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ สิงห์ เอสเตท

THE FIRST ECO ESTATE IN THAILAND

ต่อยอดธุรกิจเดิม
เพิ่มศักยภาพ
ธุรกิจใหม่

Industrial Walkthrough
Industrial Walkthrough Play button

Industrial Walkthrough

S.IF. คือผู้ดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน และเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของสิงห์ เอสเตท เราดูแลทั้งธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานเกี่ยวเนื่อง ธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม และธุรกิจบริการนวัตกรรมอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจที่ไม่เพียงแต่จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของภาคอุตสาหกรรมและสังคมได้เพียงอย่างเดียว แต่เรายังมุ่งสร้างโอกาสทางการลงทุน ศักยภาพ และความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ลูกค้าของเรา ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการพัฒนาโครงการ ควบคู่กับการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างสมดุลและยั่งยืน ตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ สิงห์ เอสเตท

Infrastructure

We build the world with ecosystem

Infrastructure card Industrial Estate

Industrial Estate

สิงห์ เอสเตท เริ่มก้าวแรกของการขยายสู่ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยความตั้งใจในการพัฒนาปัจจัยทางธุรกิจที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและยกระดับศักยภาพของภาคธุรกิจเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสอดคล้องตามความต้องการในระดับสากล เราเล็งเห็นว่าภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพและเป็นจุดแข็งของประเทศไทย เราจึงมุ่งพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจดังกล่าว ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายในพื้นที่และบริเวณโดยรอบอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการในระดับสากล ด้วยแนวคิด “Enriching Tomorrow”สร้างอนาคตที่ยั่งยืน

S Industrial Estate Angthong
Infrastructure card Engineering Solution

Engineering Solution

เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน มีบริการด้านวิศวกรรมพลังงาน ทางด้านต่าง ๆ เช่น การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ การนำพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่ การใช้พลังงานจากแก๊สธรรมชาติเพื่อมาผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนและการจัดการด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด

สิงห์ เอสเตท เดินหน้า
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เราได้ดำเนินโครงการในหลายพื้นที่เพื่อเร่งสร้างรากฐานสำคัญที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าธุรกิจและอุตสาหกรรม

เอส อินดัสเทรียล เอสเตท อ่างทอง

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม โดยจะส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษกิจให้กับจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งรักษาความสมบูรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป

เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า Solar Cell เพื่อใช้ในธุรกิจโรงแรม

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า Solar Cell เพื่อใช้ในธุรกิจโรงแรม

เกาะพีพี จ.กระบี่

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า Solar Cell เพื่อใช้ในธุรกิจโรงแรม

Thailand map
Example location
เอส อินดัสเทรียล เอสเตท อ่างทอง

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม โดยจะส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษกิจให้กับจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งรักษาความสมบูรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป

Example location
เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า Solar Cell เพื่อใช้ในธุรกิจโรงแรม

Example location
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า Solar Cell เพื่อใช้ในธุรกิจโรงแรม

Example location
เกาะพีพี จ.กระบี่

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า Solar Cell เพื่อใช้ในธุรกิจโรงแรม

CROSSROADS, Maldives

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า Solar Cell เพื่อใช้ในธุรกิจโรงแรม

Maldives map
Example location
CROSSROADS, Maldives

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า Solar Cell เพื่อใช้ในธุรกิจโรงแรม

เราดำเนินธุรกิจ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

S.IF. ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างและเชื่อมต่อปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญและมีคุณภาพ ให้แก่ภาคธุรกิจ ผู้รับบริการ และกลุ่มลูกค้าของเรา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งในมิติเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิด Enriching Tomorrow เพื่อให้ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เติบโตร่วมกันไปกับเรา โดย S.IF. ได้นำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ 6 เป้าหมาย ได้แก่ SDG 6, 7, 8, 11, 12 และ 15 มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน Arrow right yellow
Clean water and sanitation 6
Clean water icon

CLEAN WATER AND SANITATION

สร้างความยั่งยืนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้วยการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Affordable and clean energy 7
Clean engergy icon

AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

เลือกใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน

Decent work and economic Growth 8
Economic growth icon

DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

ส่งเสริมการจ้างงานของชุนชน พร้อมพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มรายได้และมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย

Sustainable cities and communities 11
Sustainable cities and communities

SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

สร้างสังคมคุณภาพ เพื่อทำให้สังคมน่าอยู่และปลอดภัย

Responsible consumption and production 12
Responsible consumption and production

RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

ลดขยะไปหลุมฝังกลบ นำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด รวมทั้งน้ำเสียและมลพิษทางอากาศ

Life on land 15
Life on land

LIFE ON LAND

รักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ นำมาปรับใช้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ

Sustainable goals logo

ข่าวสารและเรื่องราว

  • ทั้งหมด
  • ข่าวสารเเละกิจกรรม
  • ชุมชนสัมพันธ์

S.IF. ดำเนินธุรกิจภายใต้ความมุ่งมั่น
เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

บริษัท เอส.ไอเอฟ. จำกัด

123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 22 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Pin เส้นทาง

Email

sif@singhaestate.co.th

Tel

+66 2050 5555

Fax

+66 2617 6444-5

Contact background

กรุณาระบุรายละเอียดที่ต้องการติดต่อ

ชื่อ
นามสกุล
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์