Angthong highlight

The Beauty
Behind Energy

ANGTHONG

Industrial ESTATE

Download Brochure

Enriching Tomorrow

นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง มุ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และโครงการนี้จะส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจให้กับจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งรักษาความสมบูรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป

Enriching Thumbnail

S Industrial Estate Angthong

SUSTAINABILITY COMMUNITY

Enriching Thumbnail
Play button

Watch
ANGTHONG STORY

ECO-INDUSTRIAL ESTATE

Eco industrail
Play button

Watch

Industrial estate

โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง มีพื้นที่โครงการ 1,790 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชีย กม.63 ต.ไชยภูมิ อ. ไชโย จ.อ่างทอง สะดวกต่อการขนส่งสินค้า ไปยังศูนย์กระจายสินค้า ท่าเรือ สถานีรถไฟ รวมทั้งท่าอากาศยาน และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เพียงพอ มั่นคง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 โรง ขนาดกำลังการผลิตรวม 400 เมกกะวัตต์ พร้อมระบบจ่ายไฟฟ้า 22 KV ที่สามารถรองรับผู้ประกอบการที่มีความต้องการไฟฟ้าในปริมาณมากและมีเสถียรภาพสูง รวมถึงสาธารณูปโภคอื่นๆ เช่น น้ำประปา ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานทางเลือก พร้อมทั้งระบบเครือข่ายโทรคมนาคม ระบบ 5G และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพื้นที่โครงการ เพื่อความพร้อมรองรับฐานการผลิตเชิงอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

Eco industrail

Commercial and Retail area

นอกจากพื้นที่เพื่อพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแล้ว นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง ยังได้พัฒนาพื้นที่ค้าปลีก ที่พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ของเรา

Project Highlights

ใจกลางพื้นที่เกษตรกรรม

ใจกลางพื้นที่เกษตรกรรม ที่สำคัญของภาคเหนือ-กลาง-อีสาน และเส้นทางคมนาคมขนส่งสายหลักของภาคเหนือและกลางตอนบน นิคมฯ ตั้งอยู่ ณ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เป็นพื้นที่เชื่อมโยงกับพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญของภาคกลาง เปรียบเสมือนใจกลางพื้นทีเกษตรกรรม ทั้งยังอยู่ติดถนนสายเอเชีย ที่ใช้ในการคมนาคมและขนส่งสินค้าเกษตรจากภาคเหนือสู่เมืองหลวง รวมถึงจุดกระจายสินค้าสำคัญๆ ของประเทศ จึงเป็นทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง

หนึ่งนิคมอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร หนึ่งกลุ่มจังหวัด

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการตอบสนองการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารของประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรฯ ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนสร้างความแข็งแกร่ง ทั้งในด้านทำเลที่ตั้งของจังหวัดอ่างทอง และที่สำคัญคือ มีแรงงานจำนวนมาก รองรับการความต้องการของผู้ประกอบการ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงการพื้นฐานที่ครบครัน ทำให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของพนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

ระบบป้องกันน้ำท่วม

นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง ให้ความสำคัญของผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย โดยอ้างอิงผลการศึกษาวิจัยจากองค์กรด้านการบริหารจัดการน้ำชั้นนำของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นำมาประกอบการวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงวางระบบป้องกันน้ำท่วมอย่างเหมาะสมและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ นักลงทุน และสมาชิกในนิคม เพื่อรักษาสมดุลของทรัพยากรและระบบนิเวศให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

ใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Co-Generation Power Plant หรือ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม เป็นเทคโนโลยีที่โรงไฟฟ้านำมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เกิดของเสียน้อยที่สุด และใช้พลังงานคุ้มค่าที่สุด กระบวนการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมนี้ ส่งผลดีต่อทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการส่งออก ไปจนถึงสิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบ เพราะพลังงานที่ได้มีประสิทธิภาพสูง ลดต้นทุนการผลิต และลดการปล่อยคาร์บอน เป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจของสิงห์ เอสเตท เราใส่ใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบคุณค่า และวันพรุ่งนี้ที่ดีให้กับคนในรุ่นต่อไป

ความมั่นคงทางพลังงาน

นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง มีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่สามารถป้อนพลังงานให้กับ นิคมฯ ได้อย่างเต็มที่ ตลอด 24 ชม.

ออฟฟิศสำนักงานและร้านค้า

ภายในนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง มีพื้นที่สำหรับ ออฟฟิศสำนักงานและร้านค้า เพื่อตอบสนองและรองรับความต้องการให้แก่ ประชาชนทั่วไป พนักงาน ผู้ประกอบการ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ

INFRASTRUCTURE SYSTEM

Improvement

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

เราได้ดำเนินโครงการในหลายพื้้นที่เพื่อเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการสำหรับธุรกิจด้านอุตสาหกรรม

Electronic station

สถานีส่งไฟฟ้า

พร้อมระบบจ่ายไฟฟ้าพร้อมระบบจ่ายไฟฟ้า 22 KV ที่สามารถรองรับผู้ประกอบการที่มีความต้องการไฟฟ้าในปริมาณมากและมีเสถียรภาพสูง

transportation

ถนน

เขตทางหลักกว้าง 35 เมตร มีผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริม เหล็ก เกาะกลาง 3 เมตร พร้อมเส้นทางจักรยานทั้ง 2 ข้าง และไฟส่องสว่างตลอดเส้นทาง พร้อมจุดจอดรถฉุกเฉินทุกๆ 500 เมตร ในส่วนเขตทางสายรองเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมทางหลวงและสอดความตามระเบียบความปลอดภัยด้านจราจร เพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ถนนทั้งหมด

droplet

ระบบระบายน้ำ และระบบป้องกันน้ำท่วม

ที่ออกแบบอย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนดและแนวทางในระบายน้ำของ กนอ. และสอดคล้องกับผลการศึกษาด้านอุทกศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีแนวป้องกันน้ำท่วมสูง 10.5 เมตร รอบนิคมฯ และระบบการระบายน้ำที่เหมาะสม เพื่อป้องกันน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Recycle

ระบบบำบัดน้ำเสีย

สามารถรองรับและบริหาร จัดการน้ำเสียได้ 6,610.9 ลบ.ม./วัน และบ่อพักน้ำทิ้งขนาดใหญ่จำนวน 2 บ่อ พื้นที่รวมกว่า 13,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบบริหารจัดการกาก ตะกอนที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรม

Home 5g

ระบบเครือข่ายโทรคมนาคม

ระบบ 5G และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพื้นที่โครงการ

extinguisher

ระบบดับเพลิง

นิคมฯ จัดให้มีรถดับเพลิงขนาด 6,000 ลิตร ประจำอยู่ในพื้นที่ พร้อมระบบหัวดับเพลิงในทุกพื้นที่รอบนิคม อีกทั้งประสานงานและเตรียมความพร้อมร่วมกับสถานีดับเพลิงของ อำเภอไชโยในการฝึกซ้อมและดูแลความปลอดภัยให้แก่โครงการ

Improvement

ระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปโภคเป็นปัจจัยสำคัญต่อกระบวนการผลิตและการดำรงชีพของพนักงานในนิคมเป็นอย่างมาก โครงการจึงมุ่งมั่นและตั้งใจในการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นคงด้านสาธารณูปโภคทั้งระบบ เพื่อรองรับความต้องการของกระบวนการผลิตได้อย่างเพียงพอ ประกอบด้วย

electricity

ไฟฟ้า

มีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม จำนวน 3 โรงผลิต กำลังผลิตไฟฟ้า รวม 403 เมกกะวัตต์ พร้อมระบบสำรองไฟฟ้า ที่สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ทั้งหมด และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่นิคมฯ

streaming

ไอน้ำ

เป็นพลังงานสะอาด ที่ได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า และสามารถรองรับความต้องการการใช้พลังงานความร้อนจากไอน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ

water

น้ำประปา

นิคมฯ มีโรงผลิตน้ำประปาระบบอัลตร้าฟิลเทรชั่น (Ultra-Filtration Water Treatment Process) มีกำลังการผลิต 9,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมระบบน้ำที่ครอบคลุมทั้งโครงการ และมีอ่างเก็บน้ำ ความจุ 6.12 ล้านลบ.ม. ต่อปี สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม

Ecological

ก๊าซธรรมชาติ

นิคมฯ ได้เตรียมสถานีย่อยสำหรับบริหารจัดการและกระจายก๊าซธรรมชาติให้กับสมาชิกที่มีความต้องการใช้พลังงานในส่วนนี้

envi

พลังงานทางเลือก

นิคมฯ วางแผนจัดทำ solar farm ภายในอ่างเก็บน้ำ หรือพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกให้แก่สมาชิกที่สนใจ และสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสะอาด

Improvement

สิ่งอำนวยความสะดวก

นิคมฯ ได้รวบรวมและจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อ SMEs (R&D center) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มธุรกิจ SME ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น กนอ. One Stop Service center สำหรับอำนวยความสะดวกในการติดต่อและดำเนินการด้านเอกสารราชการต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่พาณิชกรรม สำหรับพนักงาน และประชาชนทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์ได้ครับครัน อาทิเช่น ร้านค้าปลีก สถานีบริการน้ำมัน ศูนย์รวมสินค้า และอื่น ๆ มากมาย บนเนื้อที่กว่า 34 ไร่

commercial_retail

Commercial and Retail area

ที่ออกแบบอย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนดและแนวทางในระบายน้ำของ กนอ. และสอดคล้องกับผลการศึกษาด้านอุทกศาสตร์การเปลี่ยนแปลปงสภาพภูมิอากาศ โดยมีแนวป้องกันน้ำท่วมสูง 10.5 เมตร รอบนิคมฯ และระบบการระบายน้ำที่เหมาะสม เพื่อป้องกันน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

protect_globde

กนอ. One Stop Service center

สำหรับอำนวยความสะดวกในการติดต่อและดำเนินการด้านเอกสารราชการต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน

 • ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 • ระบบสาธารณูปโภค
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
Improvement
Improvement
Improvement

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

เราได้ดำเนินโครงการในหลายพื้้นที่เพื่อเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการสำหรับธุรกิจด้านอุตสาหกรรม

Electronic station

สถานีส่งไฟฟ้า

พร้อมระบบจ่ายไฟฟ้าพร้อมระบบจ่ายไฟฟ้า 22 KV ที่สามารถรองรับผู้ประกอบการที่มีความต้องการไฟฟ้าในปริมาณมากและมีเสถียรภาพสูง

transportation

ถนน

เขตทางหลักกว้าง 35 เมตร มีผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริม เหล็ก เกาะกลาง 3 เมตร พร้อมเส้นทางจักรยานทั้ง 2 ข้าง และไฟส่องสว่างตลอดเส้นทาง พร้อมจุดจอดรถฉุกเฉินทุกๆ 500 เมตร ในส่วนเขตทางสายรองเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมทางหลวงและสอดความตามระเบียบความปลอดภัยด้านจราจร เพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ถนนทั้งหมด

droplet

ระบบระบายน้ำ และระบบป้องกันน้ำท่วม

ที่ออกแบบอย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนดและแนวทางในระบายน้ำของ กนอ. และสอดคล้องกับผลการศึกษาด้านอุทกศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีแนวป้องกันน้ำท่วมสูง 10.5 เมตร รอบนิคมฯ และระบบการระบายน้ำที่เหมาะสม เพื่อป้องกันน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Recycle

ระบบบำบัดน้ำเสีย

สามารถรองรับและบริหาร จัดการน้ำเสียได้ 6,610.9 ลบ.ม./วัน และบ่อพักน้ำทิ้งขนาดใหญ่จำนวน 2 บ่อ พื้นที่รวมกว่า 13,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบบริหารจัดการกาก ตะกอนที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรม

Home 5g

ระบบเครือข่ายโทรคมนาคม

ระบบ 5G และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพื้นที่โครงการ

extinguisher

ระบบดับเพลิง

นิคมฯ จัดให้มีรถดับเพลิงขนาด 6,000 ลิตร ประจำอยู่ในพื้นที่ พร้อมระบบหัวดับเพลิงในทุกพื้นที่รอบนิคม อีกทั้งประสานงานและเตรียมความพร้อมร่วมกับสถานีดับเพลิงของ อำเภอไชโยในการฝึกซ้อมและดูแลความปลอดภัยให้แก่โครงการ

ระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปโภคเป็นปัจจัยสำคัญต่อกระบวนการผลิตและการดำรงชีพของพนักงานในนิคมเป็นอย่างมาก โครงการจึงมุ่งมั่นและตั้งใจในการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นคงด้านสาธารณูปโภคทั้งระบบ เพื่อรองรับความต้องการของกระบวนการผลิตได้อย่างเพียงพอ ประกอบด้วย

electricity

ไฟฟ้า

มีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม จำนวน 3 โรงผลิต กำลังผลิตไฟฟ้า รวม 403 เมกกะวัตต์ พร้อมระบบสำรองไฟฟ้า ที่สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ทั้งหมด และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่นิคมฯ

streaming

ไอน้ำ

เป็นพลังงานสะอาด ที่ได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า และสามารถรองรับความต้องการการใช้พลังงานความร้อนจากไอน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ

water

น้ำประปา

นิคมฯ มีโรงผลิตน้ำประปาระบบอัลตร้าฟิลเทรชั่น (Ultra-Filtration Water Treatment Process) มีกำลังการผลิต 9,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมระบบน้ำที่ครอบคลุมทั้งโครงการ และมีอ่างเก็บน้ำ ความจุ 6.12 ล้านลบ.ม. ต่อปี สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม

turbine

ก๊าซธรรมชาติ

นิคมฯ ได้เตรียมสถานีย่อยสำหรับบริหารจัดการและกระจายก๊าซธรรมชาติให้กับสมาชิกที่มีความต้องการใช้พลังงานในส่วนนี้

envi

พลังงานทางเลือก

นิคมฯ วางแผนจัดทำ solar farm ภายในอ่างเก็บน้ำ หรือพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกให้แก่สมาชิกที่สนใจ และสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสะอาด

สิ่งอำนวยความสะดวก

นิคมฯ ได้รวบรวมและจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อ SMEs (R&D center) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มธุรกิจ SME ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น กนอ. One Stop Service center สำหรับอำนวยความสะดวกในการติดต่อและดำเนินการด้านเอกสารราชการต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่พาณิชกรรม สำหรับพนักงาน และประชาชนทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์ได้ครับครัน อาทิเช่น ร้านค้าปลีก สถานีบริการน้ำมัน ศูนย์รวมสินค้า และอื่น ๆ มากมาย บนเนื้อที่กว่า 34 ไร่

commercial_retail

Commercial and Retail area

ที่ออกแบบอย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนดและแนวทางในระบายน้ำของ กนอ. และสอดคล้องกับผลการศึกษาด้านอุทกศาสตร์การเปลี่ยนแปลปงสภาพภูมิอากาศ โดยมีแนวป้องกันน้ำท่วมสูง 10.5 เมตร รอบนิคมฯ และระบบการระบายน้ำที่เหมาะสม เพื่อป้องกันน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

protect_globde

กนอ. One Stop Service center

สำหรับอำนวยความสะดวกในการติดต่อและดำเนินการด้านเอกสารราชการต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน

Master
Plan

Total area

:

1,776 rai

Industrial Zone

:

Total area 992.899 rai

 • General Industrial Zone
 • Food Industrial Zone
 • Small Power Plant (280 MW)

total area 566.174 rai 35 Plots

total area 347.515 rai 24 Plots

(total area 79.21 rai (SOLD))

Commercial Zone

:

Total area 34.2 rai

Green & Boundary Zone

:

Total area 147.01 rai

Utilities Support

:

Total area 215.23 rai

Water Reservoir

:

Total area 384 rai

People

Economic growth community growth 8 11

ส่งเสริมการจ้างงานของชุนชน, สร้างสังคมคุณภาพ

 • พัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
 • การสร้างความมั่นคงทางอาชีพ

SMART Industrial

Clean water Clean energy 6 7

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ,เลือกใช้พลังงานสะอาด

 • ใส่ใจและเลือกที่ตั้งโครงการฯ เพื่อตอบโจทย์การขยายตัว ของกลุ่มผลิต
 • มีความปลอดภัย มั่นคง ด้วยระบบและแนวป้องกันน้ำท่วม ที่อ้างอิงข้อมูลคาดการณ์ 100 ปี ล่วงหน้า
 • มีความมั่นคงด้านพลังงาน ทั้งในด้าน ไฟฟ้า น้ำประปา ก๊าซธรรมชาติ และไอน้ำ รวมพลังงานทางเลือกอื่นๆ
 • มีโรงไฟฟ้า พลังงานความร้อนร่วม (Co-generation power plant)

Eco Industrial

Reduce waste More diversity 12 15

ลดขยะไปหลุมฝังกลบ, รักษาระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

 • นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
 • พื้นที่สีเขียวล้อมรอบโครงการกว่า 147 ไร่ และเป็นพื้นที่สำหรับต้นไม้ใหญ่กว่า 76 ไร่
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว
 • พลังงานทางเลือก
 • ลดภาระให้กับหลุมฝั่งกลบด้วยมาตรการการจัดการขยะ อย่างมีประสิทธิภาพ

SMART Industrial

Clean water Clean energy 6 7

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ, เลือกใช้พลังงานสะอาด

 • ใส่ใจและเลือกที่ตั้งโครงการฯ เพื่อตอบโจทย์การขยายตัวของกลุ่มผลิต
 • มีความปลอดภัย มั่นคง ด้วยระบบและแนวป้องกันน้ำท่วมที่อ้างอิงข้อมูลคาดการณ์ 100 ปี
  ล่วงหน้า
 • มีความมั่นคงด้านพลังงาน ทั้งในด้าน ไฟฟ้า น้ำประปา ก๊าซธรรมชาติ และไอน้ำ รวมพลังงานทางเลือกอื่นๆ
 • มีโรงไฟฟ้า พลังงานความร้อนร่วม (Co-generation power plant)

ข่าวสารและเรื่องราว

 • ทั้งหมด
 • ข่าวสารเเละกิจกรรม
 • ชุมชนสัมพันธ์

เติบโตอย่างยั่งยืน ใส่ใจในการรักษาความสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจและความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อโลกที่มีคุณค่าให้กับคนรุ่นต่อไป

Infrastructure Site

ติดต่อเรา

โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง

ถนนทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) หลักกิโลเมตรที่ 63
ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140

บริษัท เอส อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด

123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 22 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Contact map bg Contact map

กรุณาระบุรายละเอียดที่ต้องการติดต่อ

ชื่อ
นามสกุล
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์